TR | EN
Eğitim

Giriş

18 Ağustos 1993 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Tarih Bölümü, güçlü geleneğiyle Eskiçağ, Ortaçağ, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ, Yakınçağ, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti alanlarında görev ve araştırmalarını sürdüren 8  profesör, 5 doçent, 8 yardımcı doçent, 1 doktor ve 6 araştırma görevlisi olmak üzere 29 öğretim elemanı ile aktif eğitim misyonunu sürdürmektedir. 

Bölümün kurumsal hedefi yetkin bilimsel çalışmalar ortaya koyacak bireyler yetiştirerek, hem ülkemizde hem de dünyada, tarih disiplinine ve tarihçiliğe öncülük etmektir. Programdaki öğrenciler ile birlikte, ortak hedefler üzerinde, yeniliklere açık, çağın gereklerine duyarlı, çok sesli ve kaliteli bir tarih anlayışı ve bilgisi geliştirmek bölümün en önemli amaçlarından biridir. Bunun yanında bölüm, bünyesinde bulunan akademisyenlerin gerçekleştireceği yetkin araştırmalar ile ülkenin bilimsel kalkınmasında rol oynamak ve alanın entelektüel kalitesini yükselterek akademinin gerekliliklerini yerine getirmek için durmaksızın çalışmaktadır. 

2018 - 2019 güz yarıyılı itibarıyla, Birinci Öğretim'de 375; İkinci Öğretim'de 393 öğrenci olmak üzere, toplam 768 lisans; Yeniçağ, Yakınçağ, T.C. Tarihi Anabilim dallarında ise toplam 44 yüksek lisans; Tarih Anabilim Dalı’nda 11 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.

Bölüm öğrencileri başarı durumlarına göre lisans eğitimleri sırasında Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, İlahiyat bölümlerinde çift anadal yapıp lisans diploması alabilmektedir.

Lisans öğreniminin yanında, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yeniçağ, Yakınçağ, T.C. Tarihi Anabilim Dalları’nda  yüksek lisans, Tarih Anabilim Dalı'nda doktora programı yürütülmektedir. 

 

1. Program Öğretim Amaçları

Çağdaş eğitim çerçevesinde evrensel düzeyinde bilgi üreterek toplumun yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedefleyen Tarih Bölümü, belirlediği misyon doğrultusunda tarihçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Bölüm Akademik Kurulu’nda, Üniversitemizin 2013-2017 Stratejik Planı, Alan Yeterlilikleri, FEDEK Çıktıları gözetilerek Öğretim amaçları ve bu öğretim amaçlarına ulaşmak için Öğretim Stratejileri belirlenmiştir.

Bölümümüzün Öğretim Amaçları:

  1. Temel tarihsel bilgiyi anlama yeteneği kazandırmak,
  2. Tarih disiplininin, temel ve güncel araştırma sonuçlarını içeren kaynaklarının öğrenilmesini sağlamak,
  3. Tarih yazımına ilişkin araştırma yöntem ve tekniklerini öğretmek,
  4. Tarih çalışmalarında multidisipliner yaklaşımın önemini kavratmak,
  5. Tarih araştırmaları için gerekli olan en az bir kaynak dilinin öğrenilmesi bilincini kazandırmak,
  6. Çağın teknolojik gelişmelerinin tarih araştırmalarında ve öğretim tekniklerinde uyumlu olarak kullanımını sağlamak,
  7. Edinilen tarih bilinciyle sürekli araştırmaktan ve okumaktan yana tutum geliştirmek.

 

2. Öğrenci Kabulü

Bölümümüz lisans programına ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavla öğrenci kabul edilmektedir. Yerleştirme sürecinde adayların YKS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde bulundurulmaktadır. ÖSYM tarafından merkezi usulle yerleştirilen adayların kesin kayıtları ise ÖSYM ile Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve ilan edilen tarihlerde Rektörlük bünyesindeki Öğrenci İşleri Kayıt Servisi tarafından yapılmaktadır. Kayıtla ilgili yönetmeliğe http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/37 linkinden ulaşılabilir. 

 

Tablo 1: Lisans Öğrencilerinin Giriş Derecelerine İlişkin Bilgiler (1. Öğretim)

Akademik Yıl

Kontenjan

Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Giriş Puanı

Giriş Başarı Sırası

Yerleştirme puan türü

En yüksek

En düşük

En yüksek

En düşük

 

2017-2018

80

81

409,69637

330,71743

 

146.705

TS-2

2016-2017

80

81

404,47699

349,95514

 

97.183

TS-2

2015-2016

82

82

380,63067

331,85966

 

88800

TS-2

2014-2015

82

82

386,39818

325,65052

 

86423

TS-2

2013-2014

82

 

 

346,76186

 

57.000

TS-2

 

               Tablo 2: Lisans Öğrencilerinin Giriş Derecelerine İlişkin Bilgiler 2. Öğretim)

Akademik Yıl1

Kontenjan

Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Giriş Puanı

Giriş Başarı Sırası

Yerleştirme puan türü

En yüksek

En düşük

En yüksek

En düşük

 

2017-2018

80

82

412,36289

309,39869

 

198.912

TS-2

2016-2017

80

82

374,93997

333,42551

 

130.119

TS-2

2015-2016

82

82

394,0048

316,99106

 

119000

TS-2

2014-2015

82

82

357,50580

313,68099

 

108395

TS-2

2013-2014

82

 

 

328,97448

 

81.000

TS-2

 

 

3. Yatay / Dikey Geçiş ve Çift Anadal / Yandal

Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift anadal ve yandal uygulamaları, başka kurum ve kurumların programlarında alınan derslerin değerlendirilmesi ile ilgili kriterler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün kararlarına tabidir.

Esogü yandal yönergesi için tıklayınız

Esogü çift anadal yönergesi için aşağıdaki linke tıklayınız

Esogü yatay - dikey geçiş yönetmeliği için tıklayınız

 

4. Ölçme ve Değerlendirme

1.5.1 Bölümümüz öğrencilerinin ders başarısı 1 vize, 1 final sınavı ile değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili dersin öğretim üyesi gerekli gördüğünde ödev, sunum gibi çeşitli yöntemlerle ek sınav uygulamaları yapabilmektedir.

Derslere devam zorunlu olup, %70 olarak belirlenmiştir. Herhangi bir dersten haklı ve geçerli bir sebebi olsa bile devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin dönem sonu sınavına girememektedir.

Öğrencinin başarısı dönem içi (vize) ve dönem sonu sınav notu ile birlikte varsa sunum, ödev gibi ek sınav notları ile birlikte belirlenmektedir. Vize ve final sınavlarının ağırlıkları %30’dan az ve %60’tan fazla belirlenmemektedir. Son değerlendirme neticesinde aşağıda verilen harf notları sınıf ortalamasına göre her dersin öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir.

Harf notunun belirlenmesi, başarılı, başarısız öğrencilerin tespit edilmesinde ESOGÜ Önlisans, Lisans ve Sınav Yönetmeliği kapsamında aşağıda verilen ilgili hükümleri uygulanmaktadır:

MADDE 17 – (1) Öğrencinin başarısı yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları göz önüne alınarak belirlenir. Bu sınavların tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde öğrencilere duyurulur.

(2) Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde sisteme girilir ve öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl içi değerlendirmelerin toplam ağırlığı % 30’dan az ve % 70’ten çok olamaz.

(3) Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü içinde fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Mazeret ve telafi sınavları

MADDE 19 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından görevlendirildiği için veya sınav çakışmaları nedeniyle, giremediği tüm sınavlar için telafi sınavına girebilir. Telafi sınavlarının ne zaman yapılacağı ilgili kurul kararı ile belirlenir.

(3) Mazeret sınavlarına katılmak için sağlık raporları rapor bitiminden itibaren en geç iki iş günü içerisinde ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.

(4) Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre zarfında girilmiş olan sınavlar ilgili kurul kararı ile iptal edilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak yapılır.

(2) Öğrenci değerlendirmeleri 0-100 not aralığında tam sayı üzerinden yapılır. Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda dersin öğretim elemanı tarafından dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme esaslarına göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

 

Başarı Notu                Katsayı               Başarı Derecesi

AA                             4.00                       Pekiyi

BA                              3.50                       İyi-Pekiyi

BB                              3.00                       İyi

CB                              2.50                       Orta-İyi

CC                              2.00                       Orta

DC                              1.50                       Geçer-Orta

DD                             1.00                       Geçer

FF                               0.00                       Başarısız

(3) DD alt sınırı 100 üzerinden 34 ve altında olamaz. Not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:

a) DZ (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

c) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) MU (Muaf) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin notudur.

d) TN (Tamamlanmayan) notu, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama, bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre bitmeden öğretim elemanı tarafından öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun onayı durumunda öğrenciye ek süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu FF notuna dönüşür.

Not ortalamaları

MADDE 21 – (1) Not ortalaması, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Öğrenci ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniversiteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu 20 nci maddeye göre harf notuna dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir. Dönüşümü yapılan notlar genel not ortalamasına katılır.

(3) Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, daha önce almış oldukları eşdeğerliliği kabul edilen başarılı dersleri Senatonun belirlediği esaslara göre harf notuna dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

(2) Genel not ortalaması 1.80’in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci açılması halinde, FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı dersleri alabilir.

(3) Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1.80’in altında ise açılması halinde, öncelikle FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak genel not ortalaması 1.80’in altında olan ve ders kaydı yaptırdığı yarıyılda FF/YZ/DZ not alarak başarısız olduğu derslerin kredi değeri 15’in altında olan öğrenciler, 15 krediyi tamamlamak üzere 15 kredi değerine kadar daha önce almadığı derslere kayıt yaptırabilirler.

(4) Genel not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır.

(5) Bölümünün veya programının birinci sınıfında olan ve bir yarıyıl öğrenim gören öğrencinin, takip eden yarıyıldaki derslerine kaydı yapılırken, genel not ortalamasına bakılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Bir dersin tekrarı aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir:

a) Bir dersten FF, YZ ve DZ notu alan öğrenci bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

b) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not hesaba katılır.

c) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ alan öğrenci o ders yerine programda aynı gruptaki başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir.

Azami öğrenim süreleri

MADDE 24 – (1) Öğrencilere önlisans ve lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; açılması halinde yaz okulu ve hazırlık sınıfı hariç önlisans için dört yıl, lisans için yedi yıldır. Hazırlık sınıfı için azami süre iki yıldır. Lisansta en az 180 AKTS ya da yerel kredinin en az % 75’ini, önlisansta en az 60 AKTS ya da yerel kredinin en az % 50’sini başarı ile tamamlamış öğrenci son sınıf öğrencisi sayılır.

(2) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Bölümümüzde yürütülmekte olan her ders kapsamında yapılan sınav değerlendirmelerine göre ilgili sınıftaki öğrenciler içerisinde en yüksek, en düşük ve ortalama nota sahip olan öğrencilerin cevap kağıtlarının örneği alınarak arşivlenmektedir. Hazırlanan dosyalar içerisine ilgili sınavda öğrenciden beklenen cevap kağıdı konulmaktadır.

 

5. Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 240 ECTS krediyi tamamlamaları zorunludur. Aynı zamanda program müfredatı 240 ECTS krediye göre uyarlanmıştır. Öğrencilerin bu programa uygun olarak ders alıp almadıkları her kayıt döneminde “Öğrenci Bilgi Sistemi” (https://akaogubs.ogu.edu.tr/giris.aspx) üzerinden öğrencilerin akademik danışmanları tarafından takip edilmektedir. Öğrenci ders kaydında eksik veya sorun var ise öğrenciye yine aynı sistem üzerinden mesaj gönderilmek suretiyle kayıttaki sorunun giderilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu şablona uymayan ders kayıtları Öğrenci İşleri tarafından yine öğrenci bilgi sistemi vasıtasıyla öğrenciye mesaj olarak bildirilmektedir.

Öğrencilerin tabi oldukları 240 ECTS değerindeki şablon, bu şablonda sınıflara göre alınması gereken dersler, kayıt sırasında yapmaları gereken işlemler ve karşılaşacakları muhtemel problemler hakkında her akademik yıl başında Oryantasyon Programı düzenlenmektedir. Bu şekilde öğrencinin bilinçlenmesi sağlanarak muhtemel hataların önüne geçilebilmektedir.

Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler ESOGÜ Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin aşağıda verilen ilgili hükümlerine tabidir:

Diploma ve Başarı Belgeleri

Diploma şartları

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında eğitim planındaki tüm derslerden en az DD veya YT notu alması, lisansta 240, önlisansta 120 AKTS’yi tamamlaması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları bu Yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki dersleri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan kaydını sildirmek koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.

Başarı belgeleri ve listesi

MADDE 26 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

(2) Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin ilk %10’luk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.

Tablo 3: Yıllara Göre Öğrenci Mezun Sayıları (Birinci Öğretim)

Akademik Yıl1

Sınıf2

Öğrenci Sayıları3

Mezun Sayıları3

1.

2.

3.

4.

L

Lisansüstü

 

L

YL

D

2017-2018

 

 

 

 

385

25

98

10

 

2016-2017

 

 

 

 

274

14

107

5

 

2015-2016

 

 

 

 

365

14

128

9

 

2014-2015

86

77

77

98

340

10

139

2

 

2013-2014

82

79

69

100

330

10

67

5

 

 
            Tablo 4:   Yıllara Göre Öğrenci Mezun Sayıları (İkinci Öğretim):

Akademik Yıl1

Sınıf2

Öğrenci Sayıları3

Mezun Sayıları3

1.

2.

3.

4.

L

Lisansüstü

 

L

YL

D

2017-2018

 

 

 

 

402

 

46

 

 

2016-2017

 

 

 

 

374

 

59

 

 

2015-2016

 

 

 

 

365

 

77

 

 

2014-2015

84

78

82

108

352

 

59

 

 

2013-2014

81

82

76

98

337

 

61

 

 

 
6. Müfredat ve Ders İçerikleri
 
Bölüm müfredat ve ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız